ระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ

ยินดีต้อนรับ

หากต้องการเข้าสู่ระบบ

ต้องการสมัครเข้าใช้งาน

ปฏิทินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (Pre audit)

กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS)
ปีงบประมาณ 2567
Statement (STM) ที่ Verify สำหรับการตรวจสอบ หน่วยบริการแนบเอกสาร สปสช. ตรวจสอบโดย ทีมผู้ตรวจสอบ สปสช. แจ้งผลการตรวจสอบและหน้าบริการขอทักท้วง (ถ้ามี)** สปสช. พิจารณาผลการทักท้วงของหน่วยบริการ
6610_01 / 6610_02 8 พ.ย. - 22 พ.ย. 2566 23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2566 3 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2566 13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2566
6611_01 / 6611_02 8 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2566 23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2566 3 ม.ค. - 12 ม.ค. 2567 13 ม.ค. - 17 ม.ค. 2567
6612_01 / 6612_02 8 ม.ค. - 22 ม.ค. 2567 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2567 3 ก.พ. - 12 ก.พ. 2567 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2567
6701_01 / 6701_02 8 ก.พ. - 22 ก.พ. 2567 23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2567 3 มี.ค. - 12 มี.ค. 2567 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2567
6702_01 / 6702_02 8 มี.ค. - 22 มี.ค. 2567 23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2567 3 เม.ย. - 12 เม.ย. 2567 13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2567
6703_01 / 6703_02 8 เม.ย. - 22 เม.ย. 2567 23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2567 3 พ.ค. - 12 พ.ค. 2567 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2567
6704_01 / 6704_02 8 พ.ค. - 22 พ.ค. 2567 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 2567 3 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2567 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2567
6605_01 / 6605_02 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2567 23 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2567 3 ก.ค. - 12 ก.ค. 2567 13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2567
6706_01 / 6706_02 8 ก.ค. - 22 ก.ค. 2567 23 ก.ค. - 27 ก.ค. 2567 3 ส.ค. - 12 ส.ค. 2567 13 ส.ค. - 17 ส.ค. 2567
6707_01 / 6707_02 8 ส.ค. - 22 ส.ค. 2567 23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2567 3 ก.ย. - 12 ก.ย. 2567 13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2567
6708_01 / 6708_02 8 ก.ย. - 22 ก.ย. 2567 23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2567 3 ต.ค. - 12 ต.ค. 2567 13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2567
6709_01 / 6709_02 8 ต.ค. - 22 ต.ค. 2567 23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2567 3 พ.ย. - 12 พ.ย. 2567 13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2567